Landelijke commissie sociale hygiëne

Als een onderneming in aanmerking wil komen voor een alcoholvergunning, moet een leidinggevende zich hebben geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne. Dit register wordt per 1 juli 2023 ondergebracht bij de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Maar wat is de Lcsh precies en welke taken gaat de commissie vervullen? Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie.

Waarom bestaat de commissie?

Vanwege nieuwe alcoholregelgeving is de Drank- en Horecawet per 1 juli 2021 aangepast naar de Alcoholwet. Het Kabinet heeft in deze nieuwe wet onder meer besloten om een Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) in het leven te roepen. Als zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie van VWS, zal Lcsh per 1 juli 2023 het Register Sociale Hygiëne voeren. Momenteel is dit nog in handen van de Landelijke Examencommissie (LEC) van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).

Het Register Sociale Hygiëne kan door iedereen geraadpleegd worden. Overheidsinstanties (waaronder toezichthouders) en werkgevers kunnen op die manier controleren of leidinggevenden beschikken over de vereiste kennis en inzicht om alcohol te mogen schenken en/of verkopen.

Meer over sociale hygiëne en het belang hiervan.

Verantwoordelijkheden Lcsh per 1 juli 2023

Naast het voeren van het register, wordt de Lcsh verantwoordelijk voor meer taken. In de Alcoholwet is namelijk vastgelegd dat Lcsh de eindtermen van het examen Sociale Hygiëne bepaalt en zorgt voor de erkenning van diploma’s Sociale Hygiëne. Per 1 juli 2023 is Lcsh verantwoordelijk voor het volgende:

Het erkennen van diploma’s Sociale Hygiëne

Lcsh erkent diploma’s van opleidingen op grond van de geldende eindtermen als bewijsstuk. Alléén met een diploma dat door Lcsh erkend is, kan men  zich registreren in het Register Sociale Hygiëne.

Het registreren van personen in het register

In het Register Sociale Hygiëne kunnen alle personen registratie aanvragen door met een erkend diploma aan de Lcsh aan te tonen dat zij beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Na de registratieaanvraag verstrekt de Lcsh een ‘Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne’. Daarin verklaart de commissie dat de aanvrager voldoet aan de gestelde eisen.

Herbevestiging registraties uit het oude register

Tot 1 juli 2023 wordt het register beheerd door de Landelijke Examencommissie (LEC) van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Mensen die al geregistreerd staan in dit register, kunnen na 1 juli 2023 hun registratie herbevestigen in het nieuwe Register Sociale Hygiëne. Het organiseren van dit proces is een belangrijk onderdeel van de taken van de Lcsh.

Het raadpleegbaar maken van het Register Sociale Hygiëne

Op basis van achternaam, voorletters en geboortedatum kan iedereen zien welke leidinggevenden beschikken over de vereiste kennis en inzicht om alcohol te mogen schenken en/of verkopen.

Commissieleden

De commissie bestaat uit twee deskundigen op het gebied van het verstrekken van alcoholhoudende dranken, en op het gebied van onderwijs en examinering. Daarnaast heeft de commissie een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn door de minister benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens maximaal 4 jaar.